Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 7 + 8 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Carm Grech - Naxxar
09 Settembru 2010 07:20 PM
Nixtieq nghid prosit lil dawk kollha li taw semhom fil-festa ta' Marija Bambina ghal din is-sena. Fl-opinjoni tieghi kienet festa tajba hafna, kelna bosta nies le gew gawdew maghna lil Bambina fil-purcisjoni, ilu numru ta snin ma nara daqshekk nies isegwu l-purcisjoni flimkien mal-innijiet Marjani mil-Band taghna PEACE, tul it-triqat kollha sbieh tan-Naxxar. Grazzi b'mod partikulari li kumitat tal- Kazin Peace, flimkien mas-sezzjoni Zghazagh kif ukoll in-Nisa, Ma tistax ma tghatix prosit lis-Surmast Lino Pirota u l-kummisjoni Banda li flimkien mal-Bandisti tellghu Program ieho kbir fuq il-plancier tas-Socjeta fil-pjazza ewlenija ta' quddiem il-kazin. Grazzi u viva Marija Bambina
kenneth - naxxar
11 Settembru 2010 11:06 AM
prosit hafna lil kulhadd tal-festa sabiha li kelna u prosit lilek bhala webmaster ta dil website ta lghola kwalita u cert li se nkomplu naraw lahjar ta din il website fi snin li gejjin. qed nistenna bil herqa ir ritratti u videos tal festa specjalment tal program kbir li sar lejliet il-festa.
Roderick Pirotta - Sydney Australia
12 Settembru 2010 12:52 PM
Illum skoprejt li l-Banda Peace ghandha website. Vera hadt pjacir inzur din is-sit. Geddejt hafna memorji sbih ta' l-imghoddi. Bhala membru tal-Banda fis-70's u 80's, jiena ghadni migbud hafna lejn il- Band Peace u nteressat f'dak li ghaddej minnha. Nixtieq niehu l-okkazzjoni, biex nifrah lis-Surmast Lino Pirotta ta' l-20 sena tieghu bhala surmast.
naxxari - naxxar
28 Settembru 2010 05:19 PM
nheggeg lil kulhadd jibqa jati is support tijaw fdan listagun lit tim tar rahal taghna naxxar lions.
Daniel Vella - bkara
24 Ottubru 2010 10:51 PM
Nhar il-Hadd 31 ta Ottubru 2010 , Radju Maltin Biss 106.6fm , fl-12pm waqt il-Programm Marcifest ser tkun mistiedna il-Banda Peace AD 1862.Waqt dan il-Programm dedikat lil-din Socjeta ser jindaqqu diversi marci briuzi mi repertorju tal-Banda Peace minn recordings li ghamlet il-Banda matul snin fosthom dawk ricenti u ohrajn li saru fi snin 90! Jipprzenta il-Programm Marcifest Daniel Vella ........grazzi tas-support taghkom titilfuhx!
Grupp ta' Soci - Naxxar
25 Ottubru 2010 05:24 PM
Nixtieq nghid proset lill-president is-sur Carm Grech ghall-hatra tieghu bhala president u l-Walter Amato ghall-hatra tieghu bhala Segretarju tas-Socjeta'. Nawguralom li jkollna festa kbira u sabiha ghall-150 sena u ghall-festi li gejjin. Kellna festa sabiha tat-2010 u minn hawn nixtieq nirringrazja lill-kull minn ta' l-kontribut tieghu fiz-zminijiet tal-festa.
Partitarju tal-Banda Peace - Naxxar
30 Ottubru 2010 08:01 PM
Nixtieq nawgura lill-Kumitat il-gdid li inhatar ghall-matul dawn is-sentejn,bi preparamenti ghall-festi tal-150 sena....nixtieq nirringrazzja lil Kevin Agius li kien membru fil-Kummissjoni Zghazagh li ma steghax ikompli minhabba xi impenji,izda fic-cert naf li ha jkompmli li jghin is-socjeta taghna li tant ghandu ghall-qalbu. Grazzi hafna Kev!! Grazzi ukoll lil dawk li nahdmu ghall-din is-socjeta'!! Viva MARIJA BAMBINA patruna taghna.Viva l-ewwel banda NAXXARIJA.PEACE BAND CLUB!!
Anthony Deguara - Naxxar
21 Novembru 2010 11:51 PM
Prosit kbira lill-min ta' is-sehem tieghu illum fil-kuncert ta' Santa Cecilja. Prosit lis-Surmastrijiet. Nice One!!
naxxari - naxxar
28 Novembru 2010 02:11 PM
nixtieq nghid prosit lil min hu inkarigat mis sistema tal pa system li tohloq atmosfera sabiha fir rahal taghna fil granet tal milied bid daqq ta carols u prosit ukoll lil dawk il-bandisti li hadu sehem fil kuncert ta santa cecilja. ma nafx jekk humiex propjeta tal-kazin tal banda peace dawk ic channels li gew armati f labour avenue immma l-opinjoni tieghi hija li kerhu it triq principali tan naxxar.fl-ahhar u mhux linqas nixtieq insaqsi jekk i lfaccata tal kazin hijiex se titntrama din is sena al milied fejn fil passat naf li i l-kazin peace band club ha l-ewwel postijiet diversi drabi. grazzi
Naxxari 2 - Naxxar
29 Novembru 2010 03:44 PM
Nixtieq nirrispondi ghall-dak li nkiteb .Il-faccata se tintrama fil-jiem li gejjin u c-channels m'humiex propjeta tal-kazin izda huma ic channels li jintrama ic-cifcifogu fuqhom tal-kazin l-iehor.Grazzi tal-messaggi li fahhart il-kazin taghna.Dan jaghmlilna unur kbir.

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify